Majątek fundacji rodzinnej

Zarząd majątkiem operacyjnym fundacji rodzinnej

Jak już wielokrotnie wskazywano na łamach niniejszego bloga fundacja rodzinna nie jest spółką handlową i nie ma pełnej swobody w zakresie wyboru prowadzonej działalności gospodarczej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie wyposażeniu fundacji w majątek operacyjny, np. w udziały w spółce z o.o. prowadzącej dowolną działalność. Zastanówmy się jak wyglądałby zarząd takimi aktywami. Zarządzanie majątkiem […]

Majątek fundacji rodzinnej

Jednym z obligatoryjnych elementów, bez których powstanie fundacji rodzinnej nie byłoby możliwe, jest wniesienie do niej mienia w stosownej wysokości. Jak wskazuje ustawa, fundusz założycielski musi wynosić minimum 100 tysięcy złotych. Co istotne, wymóg zachowania tej kwoty nie odnosi się jedynie do momentu założenia fundacji, także w trakcie jej funkcjonowania niezbędne jest utrzymanie mienia na […]

Polscy przedsiębiorcy przykładają ogromną wagę do właściwego administrowania firmowymi aktywami. W ostatnim czasie ustawodawca wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom w tym aspekcie, udostępniając możliwość powołania do życia fundacji rodzinnej. Dzięki temu instrumentowi prawnemu możliwe jest sprawne zarządzanie majątkiem operacyjnym danego podmiotu gospodarczego i jego zabezpieczenie dla beneficjentów. Warto dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda proces gospodarowania za pomocą fundacji wspomnianymi dobrami materialnymi.

Zarządzanie majątkiem fundacji rodzinnej

Do utworzenia fundacji rodzinnej niezbędne jest wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w wysokości co najmniej 100 tys. zł. Środki we wskazanej kwocie wnoszone są do fundacji rodzinnej przez jej fundatora. Wspomniana instytucja pozostaje właścicielem przekazanego na jej poczet majątku operacyjnego podlegającego stosownemu zarządzaniu. Zarówno fundatorzy, jak i świadczeniobiorcy nie dysponują żadnymi prawami do udziału w wymienionych aktywach. Mogą oni jedynie otrzymywać określone w statucie fundacji wypłaty. To sprzyja akumulacji kapitału i jego ochronie na rzecz przyszłych pokoleń.

Zarządzanie majątkiem operacyjnym fundacji rodzinnej powinno odbywać się w ściśle określony sposób. Należy przede wszystkim pamiętać o uwzględnieniu wnoszonych do tej instytucji aktywów w spisie mienia. W tym wykazie zamieszcza się dane osobowe wnoszącego dany rodzaj mienia, a także informuje się o rodzaju i wartości przekazanych dóbr.

Dysponowanie majątkiem organizacji

Co do zasady, fundacje rodzinne działają na podstawie przyjętego statutu. W dokumencie tym znajdują się szczegółowe wytyczne odnoszące się do sposobu zarządzania majątkiem operacyjnym tak za życia, jak i po śmierci fundatora. Ponadto reguluje się tam również ogólne reguły wypłaty świadczeń pieniężnych uprawnionym do ich otrzymywania beneficjentom.