Opodatkowanie Fundacji Rodzinnej

Jaki podatek zapłaci beneficjent otrzymujący świadczenie od fundacji?

W przypadku otrzymania przez beneficjenta świadczenia od fundacji, dojdzie po jego stronie do uzyskania przychodu, z którym co do zasady, wiąże się powstanie zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego. W związku ze szczególnym charakterem oraz celem fundacji, wraz z początkiem jej funkcjonowania w polskim porządku prawnym, obowiązywać zaczną także preferencyjne względem ogólnych, przewidzianych w Ustawie o […]

Wycofanie majątku z fundacji rodzinnej – opodatkowanie

Wraz z wejściem w życie Ustawy o fundacji rodzinnej, obowiązywać zaczną także przewidziane dla tego typu osób prawnych specyficzne zasady opodatkowania. Generalnie, w myśl ustawy fundacja nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego, jednakże może ona – w myśl celów do jakich została powołana – dokonywać wypłat na rzecz beneficjentów oraz przekazywać […]

W 2023 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono bardzo skuteczne narzędzie służące do ochrony majątku firmowego oraz planowania sukcesji. Jest to fundacja rodzinna działająca na podstawie ustawy oraz wytycznych zawartych w przyjętym przez nią statucie.

Znowelizowane przepisy m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też podatku dochodowym od osób prawnych przewidują szczególne zasady opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów. Warto dowiedzieć się, które podatki oraz w jakiej wysokości fundacja zobowiązana będzie uiszczać w ramach swojej działalności.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – najważniejsze informacje

W kwestii opodatkowania fundacji rodzinnej, najważniejszą kwestią jest sposób opodatkowania jej jako osoby prawnej podatkiem CIT. W odróżnieniu od zasad ogólnych, opodatkowanie CIT fundacji odbywa się z chwilą wypłaty świadczeń beneficjentom a nie w momencie otrzymania przez nią określonej kwoty pieniężnej czy też innego świadczenia od fundatora. W chwili efektywnej dystrybucji zysków powstaje obowiązek uiszczenia przez fundację rodzinną podatku CIT w stawce 15%.

Zaznaczyć należy, że fundacja rodzinna jest także podmiotowo zwolniona z opodatkowania podatkiem CIT w zakresie przychodów osiąganych z działalności gospodarczej w ustawowo określonych obszarach. W pewnych okolicznościach trzeba jednak liczyć się z możliwością zaistnienia opodatkowania. Dzieje się tak wówczas, gdy obszar działalności fundacji rodzinnej wykracza poza wskazany ustawą katalog. Wówczas właściwą stawką do opodatkowania osiąganych przychodów będzie 25%.

Istotną zaletą fundacji rodzinnej jest także brak opodatkowania otrzymywanych świadczeń po stronie beneficjentów, jeżeli są oni członkami najbliższej rodziny fundatora. W przypadku osób z dalszej rodziny a także całkowicie z nim niespokrewnionych, zastosowanie znajdzie odpowiednio 10% i 15% stawka PIT.

Inne daniny

Należy mieć świadomość, że osobom pobierającym świadczenia, które przekazuje fundacja rodzinna przysługuje także prawo do korzystania z innych preferencji podatkowych. Dotyczy to w szczególności podatku od spadków i darowizn w ramach którego nabycie rzeczy czy też praw majątkowych od fundacji objęte zostało wyłączeniem z opodatkowania. W przypadku otrzymania świadczeń przez beneficjenta nie powstaje także obowiązek uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej przedstawia się zatem bardzo korzystnie zarówno ze strony samej fundacji jak i jej beneficjentów o czym świadczy szereg opisanych wyżej preferencji.