Witamy na blogu dotyczącym wszelkich zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem fundacji rodzinnej.

W jaki sposób ochronić majątek swojej rodziny? Właściwym rozwiązaniem może okazać się prywatna fundacja rodzinna. Dzięki niej interesy najbliższych zostają zabezpieczone, nawet jeżeli beneficjenci nie są osobiście zaangażowani w prowadzenie biznesu. Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie dotyczącym tej formy organizacji. Przygotowaliśmy ofertę dla przedsiębiorców, którzy chcą w pełni kontrolować przyszłość swojego majątku i sposób wykorzystania dochodów firmy. Dowiedz się, jak działają fundacje rodzinne oraz dlaczego coraz więcej osób decyduje się na ich założenie.

Powstanie fundacji rodzinnej

Majątek fundacji rodzinnej

Zalety utworzenia fundacji

Organy fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji

Rozwiązanie i likwidacja fundacji

Pozostałe

Co to jest fundacja rodzinna?

Co do zasady, fundacja kojarzy się z dobroczynnością, jednakże w odniesieniu do fundacji rodzinnej jest to mylne skojarzenie, gdyż celem jej funkcjonowania jest gromadzenie majątku a nie działalność charytatywna. W omawianym przez nas przypadku beneficjentami są głównie najbliżsi osoby prowadzącej firmę rodzinną.

Fundator ma możliwość zapewnienia jednolitych zasad sukcesji przez wiele pokoleń. Decyduje on także o celach organizacji oraz sposobie wykorzystania zgromadzonych środków. Jak założyć fundację? Cały proces przebiega w kilku, przejrzystych krokach. Należy:

  1. udać się do notariusza w celu zatwierdzenia aktu założycielskiego lub testamentu,
  2. sporządzić statut określający reguły funkcjonowania prywatnej fundacji,
  3. przekazać na rzecz fundacji majątek o wartości co najmniej 100 000 złotych (fundusz założycielski),
  4. dokonać wpisu fundacji do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Pomagamy właścicielom firm rodzinnych przejść przez powyższe etapy. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na sporządzanie statutu. Niezbędna jest do tego wiedza prawnicza. Osoby podpisujące dokument powinny mieć pełną świadomość konsekwencji znajdujących się w nim zapisów. Celem pełnej realizacji założeń towarzyszących założeniu danej fundacji, warto skorzystać z pomocy prawnika przy tworzeniu postanowień statutu. Co należy uwzględnić w jego treści? Powinni być w nim wskazani beneficjenci, cele, nazwa oraz siedziba organizacji. Ponadto, statut powinien określać zasady wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów, wskazując np. warunki po których spełnieniu możliwe jest ich otrzymanie.

Co to jest fundacja rodzinna? Jest to, innymi słowy, prywatna organizacja, której celem jest ochrona kapitału i utrzymanie majątku firmy w rękach wyznaczonych przez fundatora osób, niezależnie od ich zaangażowania w działanie przedsiębiorstwa. Wśród największych korzyści, jakie się z nią wiążą, należy wymienić m.in. możliwość zabezpieczenia środków finansowych do życia czy też kształcenia osób najbliższych.

Prywatna fundacja rodzinna

Kto może zostać fundatorem? Musi być to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Założycielem fundacji może zostać zatem praktycznie każda dorosła osoba, należy jednak pamiętać, że prywatne fundacje firm rodzinnych wymagają początkowego wkładu finansowego na poziomie 100 000 złotych, zatem potencjalny fundator dysponować musi określonymi zasobami majątkowymi. Jako fundusz założycielski można wnieść pieniądze, akcje spółek, nieruchomości, ruchomości, a nawet własność intelektualną. Ostatnia kategoria obejmuje patenty, znaki towarowe i unikalne receptury.

Kim są beneficjenci organizacji? Najczęściej zaliczają się do nich członkowie rodziny. Fundator może jednak wskazać osoby trzecie lub organizację pożytku publicznego.

Za kierowanie fundacją rodzinną odpowiada zarząd. Jego działalność może kontrolować rada nadzorcza, która sprawdza zgodność działania fundacji z prawem i statutem. Zarząd podejmuje też decyzje strategiczne dotyczące celów i dalszego działania organizacji.

Często decyduje się na stałą współpracę z prawnikiem, który wspiera go w interpretowaniu aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów. Majątek firmy musi być wykorzystywany w sposób legalny, nawet jeżeli dysponują nim osoby prywatne, które nie są zatrudnione w przedsiębiorstwie.

Fundacje rodzinne w Polsce

Warto zaznaczyć, że fundacja rodzinna nie stanowi instrumentu do prowadzenia firmy. Może natomiast dokonywać obrotu własnym majątkiem, w tym udziałami w spółkach czy też najmem własnych nieruchomości. Jak organizacja ta wpływa na dziedziczenie? W przypadku śmierci przedsiębiorcy żaden z członków rodziny nie jest zmuszony do pełnego zaangażowania w prowadzenie biznesu, a majątek jest ochroniony przed rozdrobnieniem.

Przy przekazywaniu fundacyjnych środków beneficjentom, fundacja zobowiązana jest do zapłaty podatku CIT w 15% stawce. Po stronie beneficjentów, przewidziane zostało zwolnienie otrzymanych świadczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych, które ma zastosowanie w przypadku gdy beneficjentem jest małżonek, rodzeństwo, zstępni, wstępni, ojczym, macocha czy też pasierb fundatora. W sytuacji gdy beneficjentem jest osoba z dalszej rodziny bądź podmiot niespokrewniony z fundatorem, zastosowanie ma odpowiednio 10% oraz 15% stawka PIT.

Już wiesz, co to jest prywatna fundacja rodzinna. Wykorzystaj ją jako sposób na ochronę kapitału firmy i zabezpieczenie interesów najbliższych. Chętnie wesprzemy Cię w sporządzeniu odpowiednich dokumentów założycielskich, procesie rejestracji organizacji oraz interpretacji mających zastosowanie do niej przepisów prawa.