Wycofanie majątku z fundacji rodzinnej

Wycofanie majątku z fundacji rodzinnej – opodatkowanie

Wraz z wejściem w życie Ustawy o fundacji rodzinnej, obowiązywać zaczną także przewidziane dla tego typu osób prawnych specyficzne zasady opodatkowania. Generalnie, w myśl ustawy fundacja nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego, jednakże może ona – w myśl celów do jakich została powołana – dokonywać wypłat na rzecz beneficjentów oraz przekazywać mienie na rzecz osób uprawnionych, w związku z jej rozwiązaniem.

Kiedy fundacja zapłaci podatek?

Co do zasady, w przypadku podmiotów opodatkowanych na zasadach „ogólnych” opodatkowanie podatkiem dochodowym następuje w momencie osiągnięcia przychodu t.j. uzyskania przysporzenia majątkowego w postaci określonej kwoty pieniężnej czy też innego świadczenia. W przypadku fundacji wyglądać będzie to inaczej – wniesienie funduszu założycielskiego czy też mienia na dalszych etapach funkcjonowania podmiotu będą czynnościami neutralnymi podatkowo.

Do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dojdzie dopiero w momencie wypłaty przez fundację środków na rzecz beneficjentów, wówczas zastosowanie znajdzie 15% stawka CIT. Zaznaczyć należy, iż zapłata takiego podatku jest obowiązkiem fundacji w przypadku każdej wypłaty dokonywanej na rzecz beneficjenta i należy odróżnić ją od obowiązków podatkowych w podatku PIT powstających po stronie określonych ustawowo grup beneficjentów, w przypadku otrzymania od nich świadczeń od fundacji.

Wyżej opisane zasady opodatkowania będą miały zastosowanie także w przypadku przekazywania przez fundację określonych składników majątkowych na rzecz uprawnionych do tego podmiotów, do którego dojdzie w związku z rozwiązaniem fundacji.

Wypłaty z fundacji – jak określić podstawę opodatkowania?

Jak już wyżej wskazano, obowiązującą w przypadku wszelkich wypłat z majątku fundacji stawką podatku będzie 15%, należy zatem określić od jakiej kwoty powinien zostać policzony podatek. W przypadku wypłat dokonywanych na rzecz beneficjentów, podstawą opodatkowania będzie przychód odpowiadający wartości przekazywanego świadczenia lub mienia.

W drugiej z opisanych wyżej sytuacji t.j. w przypadku wypłat związanych z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, przychód odpowiadający wartości przekazywanego mienia pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora lub fundatorów.

Tak skonstruowany sposób opodatkowania świadczeń ustawodawca uzasadnia przede wszystkim przeciwdziałaniem potencjalnym nadużyciom podatkowym dokonywanym za pośrednictwem fundacji. Nie jest to jednak jedyny aspekt podatkowy związany z jej działalnością, co szerzej zostanie omówione w kolejnych wpisach dotyczących m.in. opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie beneficjentów czy też opodatkowania samej fundacji z tytułu prowadzonej przez nią działalności.