Zalety utworzenia fundacji rodzinnej

Rodzinna firma a członkowie rodziny – o możliwości oddzielenia tych sfer za pomocą fundacji

Faktem jest, iż podstawowym celem wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej jest zapewnienie rodzinnym firmom prawnych instrumentów, pozwalających na kumulację zgromadzonego (często przez całe pokolenia) majątku oraz zabezpieczenie potomków.

Regulacje ustawy o fundacji rodzinnej mają ułatwiać powyższe poprzez wprowadzenie bardziej adekwatnej niż dotychczas funkcjonujące w polskim ustawodawstwie formy prawnej, zaś owa atrakcyjność, przejawiać ma się przede wszystkim w możliwości odseparowania majątku rodzinnego od firmowego.

Fundacja rodzinna ma przede wszystkim umożliwić oddzielenie dwóch sfer: rodzinnej od biznesowej. Instytucja ta będzie swoistym skarbcem dla aktywów wypracowanych przez rodzinną firmę, stanowiącym zabezpieczenie przed jego ich rozdrobnieniem czy też niewłaściwym spożytkowaniem przez następców prawnych przedsiębiorcy.

Co dzieje się po śmierci przedsiębiorcy?

W chwili obecnej, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, wszystkie aktywa związane z działalnością gospodarczą, dziedziczone są przez jego spadkobierców w równych częściach (co do zasady). Sytuacja taka wymaga zaangażowania jednego ze spadkobierców w obszar biznesowy spadkodawcy, co nie zawsze faktycznie jest możliwe z uwagi np. na mające miejsce między członkami rodziny konflikty.

Jak zmieni to fundacja rodzinna?

W myśl zasad, które zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej, możliwe będzie uniknięcie wyżej opisanej sytuacji. Po przekazaniu przez danego fundatora majątku firmowego do fundacji, to ona będzie nim profesjonalnie zarządzać, pozwalając tym samym na jego pomnażanie oraz wydatkowanie według woli wyrażonej przez fundatora w treści statutu. Pozwoli to na jednoczesne zabezpieczenie spadkobierców – poprzez ustanowienie ich beneficjentami uprawnionymi do otrzymywania konkretnych świadczeń a także zachowanie majątku wypracowanego przez rodzinną firmę – poprzez uniemożliwienie jego rozdrobnienia oraz zbywania przez spadkobierców.

Zaleta dla przedsiębiorców

Powyższe możliwości, niewątpliwie stanowią jedną z zalet rozpoczęcia funkcjonowania w praktyce fundacji rodzinnych. Bardzo często wolą właściciela rodzinnej firmy jest jej kontynuacja przez następców prawnych, jednakże niejednokrotnie nie są oni w stanie dojść do porozumienia, wskutek czego śmierć przedsiębiorcy oznacza także koniec stworzonego przez niego biznesu. Fundacja rodzinna umożliwi zmniejszenie wpływu takich sytuacji na byt biznesu, nie zostawiając tym samym następców prawnych niezainteresowanych działalnością firmy w gorszej sytuacji niż następcy angażujący się aktywnie w rodzinne przedsiębiorstwo, gdyż jak już wyżej wskazano – fundator uprawniony będzie do przyznania im statusu beneficjentów, a tym samym związanych z tym statusem uprawnień w postaci otrzymywania środków na kształcenie czy też utrzymanie.