Zamknięcie i likwidacja fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna – kiedy trzeba zamknąć fundację?

Z założenia, fundacje rodzinne mają być podmiotem tworzonym na lata, a wręcz na całe przyszłe pokolenia. W trakcie funkcjonowania danej fundacji, może jednak dojść do sytuacji, które spowodują konieczność jej rozwiązania.

Generalnie fundacja oczywiście będzie mogła zostać utworzona na z góry określony czas i wówczas nie ulega wątpliwości, że jego upływ spowoduje jej zamknięcie. Powody rozwiązania mogą zostać sformułowane także indywidualnie w statucie podmiotu, jednakże ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje również inne przesłanki po zaistnieniu których ulega ona obligatoryjnemu rozwiązaniu.

Ustawowe powody zamknięcia fundacji

Ustawa wskazuje, że przesłanką taką będzie sytuacja w której zarządzanie fundacją odbywa się w sposób sprzeczny z celem jej stworzenia, czy też interesami beneficjentów. Jak można wywnioskować wprost z brzmienia przepisu, zaistnienie takiej sprzeczności każdorazowo ocenić trzeba będzie przez pryzmat celu powstania czy też poczynionych w statucie założeń odnośnie funkcjonowania danej fundacji. Zaznaczyć jednak należy, że ustawa przewiduje swego rodzaju „szansę” na usunięcie powyższych naruszeń, gdyż sąd rejestrowy będzie uprawniony do wyznaczenia zarządowi fundacji odpowiedniego terminu na dokonanie tego, pod rygorem zastosowania grzywny.

Oprócz wyżej opisanego powodu, w myśl ustawy fundacja ulega rozwiązaniu gdy kontynuowanie jej działalności stało się z jakichś powodów niecelowe. Jako przykład, wskazać można tu sytuację gdy prowadzenie fundacji stanie się w jakiś sposób „nieopłacalne”, w takim sensie, że np. inny występujący w porządku prawnym instrument będzie bardziej odpowiadał potrzebom danej sytuacji. Owa niecelowość nie została jednak w ustawie dokładnie określona, zatem należałoby ją interpretować w sposób tożsamy jak wspomnianą wyżej sprzeczność – adekwatnie do celów oraz powodów stworzenia danej fundacji.

Moment rozwiązania fundacji

Rozwiązanie fundacji rodzinnej, następować będzie z chwilą wykreślenia jej z KRS. Zazwyczaj jest to poprzedzone przeprowadzeniem całego postępowania likwidacyjnego, jednakże ustawa przewiduje także przypadki w których procedura ta nie jest konieczna. Proces likwidacyjny w ogólnym swoim kształcie przypomina likwidację przewidzianą dla spółek handlowych, co stanowi kolejny przykład wzorowania przepisów dotyczących fundacji rodzinnej na regulacjach KSH.