Likwidator w fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna, jako forma organizacji działającej na rzecz wspólnego celu bliskich osób, może znaleźć się w sytuacji, gdy konieczne będzie jej zakończenie. W takim przypadku, na scenę wkracza likwidator – osoba odpowiedzialna za prawidłowy proces zakończenia działalności fundacji.

Wyznaczenie i zgłoszenie likwidatora

Likwidator fundacji rodzinnej może być członkiem zarządu lub osobą wyznaczoną przez sąd rejestrowy, który ma prawo wyznaczyć więcej niż jednego likwidatora. Otwarcie likwidacji, imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentacji fundacji rodzinnej przez likwidatorów i wszelkie zmiany w tym zakresie podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego, także w przypadku gdy nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej reprezentacji fundacji rodzinnej. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania tego zgłoszenia.

Uprawnienia i obowiązki likwidatorów

Likwidatorzy posiadają szeroki zakres uprawnień, które obejmują prowadzenie spraw oraz reprezentację fundacji rodzinnej w okresie likwidacji. Są oni zobowiązani do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji  podlegającego zatwierdzeniu przez zgromadzenie beneficjentów. Ponadto po upływie każdego roku obrotowego składają zgromadzeniu beneficjentów sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Warto zaznaczyć, że ich kompetencje nie mogą być ograniczone wobec osób trzecich.

W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej, likwidatorzy są zobowiązani do zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz innych organów, przekazując im niezbędne dokumenty.

Ogłoszenie likwidacji

Jednym z istotnych kroków w procesie likwidacji fundacji rodzinnej jest ogłoszenie przez likwidatora tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Takie ogłoszenie ma na celu zawiadomienie wierzycieli o otwarciu likwidacji oraz wzywanie ich do zgłoszenia swoich wierzytelności w określonym terminie.

Rozliczenie i zakończenie działalności

Likwidatorzy mają obowiązek zakończenia interesów bieżących fundacji rodzinnej, ściągnięcia wierzytelności oraz wypełnienia zobowiązań. Nowe działania podejmowane są jedynie w sytuacji, gdy są niezbędne do ukończenia spraw w toku. W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał zgromadzenia beneficjentów. Jednak zasady tej nie stosuje się do likwidatorów wyznaczonych przez sąd rejestrowy.

Rozwiązanie fundacji rodzinnej

W świetle powyższych rozważań, likwidator w fundacji rodzinnej odgrywa istotną rolę w procesie zakończenia działalności tejże organizacji. Jego działania są ściśle uregulowane prawem, a skrupulatne wywiązanie się z obowiązków jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu likwidacyjnego.