Wpis fundacji rodzinnej do CRBR

Jak już zasygnalizowano we wcześniejszym artykule dotyczącym wpisu fundacji rodzinnej do dedykowanego jej rejestru, sama fundacja, a właściwie jej beneficjenci rzeczywiści, podlegają również wpisowi do CRBR. Niewywiązanie się z tego obowiązku może być kosztowne.

Czym jest CRBR?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i służy do gromadzenia oraz przetwarzania danych o beneficjentach rzeczywistych, tj. o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad wskazanymi w ustawie podmiotami. Mowa tu oczywiście o ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593), która reguluje zasady funkcjonowania omawianego rejestru.

Na gruncie ww. ustawy fundacja rodzinna będzie traktowana jak trust. W związku z tym informacje o fundacji będzie trzeba zgłaszać do CRBR w terminie 14 dni od dnia jej utworzenia, przeniesienia jej siedziby na terytorium RP albo nawiązania stosunków gospodarczych lub nabycia przez nią nieruchomości na terytoriumPolski. Dodatkowo, zgłoszone dane będą podlegały aktualizacji w terminie 14 dni od dnia ich ewentualnej zmiany. Do biegu wskazanych terminów nie będą wliczane sobota oraz dni ustawowo wolne od pracy.

CRBR – kto może być beneficjentem fundacji?

Beneficjentami rzeczywistymi fundacji rodzinnej – traktowanej jak trust – będą w szczególności:

  1. założyciel, którym w przypadku fundacji rodzinnej będzie fundator;
  2. powiernik, czyli członek zarządu fundacji rodzinnej;
  3. nadzorca, jeśli zostanie ustanowiony, czyli członek rady nadzorczej fundacji;
  4. beneficjent fundacji rodzinnej lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego podmiotu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstała lub działa fundacja rodzinna.

Dane wskazanych osób podlegają ujawnieniu w CRBR. Podmiotem zobowiązanym do dokonania ich zgłoszenia będzie członek zarządu fundacji rodzinnej (powiernik) lub inna osoba zajmująca stanowisko równoznaczne. Ww. beneficjenci rzeczywiści będą natomiast zobowiązani dostarczyć wszelkie niezbędne informacje do dokonania tego zgłoszenia.

CRBR – Kara za nieujawnienie beneficjentów

Jeżeli podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia lub aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych fundacji rodzinnej nie dopełni tego obowiązku w ustawowo wyznaczonym terminie lub poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegał będzie karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.

Kara pieniężna do wysokości 50 000 zł będzie mogła zostać nałożona również na samych beneficjentów rzeczywistych fundacji rodzinnej w sytuacji, gdy nie przekażą oni powiernikowi informacji niezbędnych do dokonania zgłoszenia do CRBR.