Audyt w fundacji rodzinnej

Audyt w fundacji rodzinnej

Transparentność i sprawny zarząd fundacji rodzinnych wymaga odpowiedniej kontroli i nadzoru. Jednym z kluczowych narzędzi zapewniających ich efektywne zarządzanie jest audyt przeprowadzany zgodnie z zasadami przewidzianymi ustawą o fundacji rodzinnej. Służy on m.in. potwierdzeniu rzetelności i zgodności z prawem podejmowanych przez podmiot działań. Regularne i prawidłowe audyty gwarantują nie tylko kontrolę finansową, ale także eliminację oraz uniknięcie w przyszłości nieprawidłowości w toku funkcjonowania fundacji.

Dlaczego audyt jest istotny?

Audyt fundacji rodzinnych obejmuje obszary zarządzania aktywami, zaciągania i wywiązania się ze zobowiązań, a także zobowiązań publicznoprawnych.  Audytorzy mają również prawo żądania od zarządu dokumentów fundacji, w tym w szczególności aktualnej listy beneficjentów. Celem tego procesu jest zapewnienie, że działania fundacji są prawidłowe, rzetelne i zgodne z celem oraz dokumentami fundacji. To zabezpiecza możliwość kompleksowej kontroli, która jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Kto powinien przeprowadzać audyt?

Ustawa o fundacji rodzinnej jasno określa podmioty uprawnione do przeprowadzania audytu. Jest to firma audytorska lub zespół audytorów wyznaczony przez zgromadzenie beneficjentów. Skład tego zespołu obejmuje specjalistów różnych dziedzin, nie tylko biegłych rewidentów, ale również doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych. To zapewnia kompleksową ocenę i bezstronność w procesie jej dokonywania. Osoby przeprowadzające audyt muszą być niezależne od fundacji, nie brać udziału w podejmowaniu przez nią decyzji i nie wykonywać rewizji finansowej ani doradztwa dla fundacji w trakcie audytu.

Jak często należy przeprowadzać audyt?

Audyt powinien być przeprowadzany co najmniej raz na cztery lata. Jednak w przypadku fundacji rodzinnych, których sprawozdania finansowe są badane zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinien odbywać się corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Czym jest raport z audytu?

Raport z audytu to dokument kończący proces audytu. Przekazywany jest zarządowi, a następnie przedstawiany radzie nadzorczej lub zgromadzeniu beneficjentów. Jest to moment podjęcia działań korygujących i usuwania nieprawidłowości, jeśli takie zostały znalezione.

Podsumowanie

Podsumowując, audyt fundacji rodzinnych to kluczowy element, który zapewnia transparentność, zgodność z prawem i efektywne zarządzanie. Zgodność z przepisami prawa i regularne przeprowadzanie audytów są krokiem w kierunku zapewnienia zaufania oraz rzetelnego funkcjonowania fundacji rodzinnych.